Aktualności


2018-07-03: Rachunek VAT
Ban Spółdzielczy w Pawłowicach uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r poz.62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Pawłowicach nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości elektronicznej EBO eBank Online oraz w placówkach Banku Spółdzielczego.
2018-06-20: Mechanizm Podzielonej Płatności

Mechanizm Podzielonej Płatności

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

 1. Bank Spółdzielczy w Pawłowicach ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT;

 2. Bank Spółdzielczy w Pawłowicach automatycznie otworzył jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;

UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

 1. Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Pawłowicach mogą wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

 • dotychczasowym sposobem,

 • wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT;

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach:

 1. Otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych;

 2. Bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym;

 3. Bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;

 4. Prowadzony w walucie PLN;

 5. Wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych;

 6. Informacja o numerze NRB dostępne będą w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku;

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

 1. przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

 • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

 • numeru NIP kontrahenta,

 • kwoty brutto faktury,

 • kwoty VAT,

 1. realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT);

 2. bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym;


Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

 1. przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta;

 2. przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku;

 3. zapłata VAT do urzędu skarbowego;

 4. wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Mechanizm Podzielonej Płatności - Pytania i Odpowiedzi:

Dział 1. RACHUNEK VAT

 1. Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności ?

Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych) tj. www.sejm.gov.pl .

 1. Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w Banku przed 01 lipca 2018 r. tj. przed wejściem w życie Ustawy. Czy Bank dla tego rachunku rozliczeniowego otworzy rachunek VAT?

Tak, Bank zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), będzie miał obowiązek otworzyć rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek/rachunki rozliczeniowe w PLN.

 1. Czy Klient musi złożyć do Banku wniosek o otwarcie rachunku VAT?

Nie, Bank zgodnie z ustawą otworzy automatycznie do 01 lipca 2018 r. jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klienta prowadzonych w PLN. Natomiast, gdy Klient chce posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT musi w Banku złożyć stosowny wniosek o otwarcie kolejnego rachunku VAT.

 1. Czy automatyczne otwarcie rachunku VAT przed 01 lipca 2018 r., będzie wiązało się z zawarciem umowy lub aneksu do umowy rachunku zawartej z Bankiem?

Nie, otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem.

 1. Ile rachunków VAT Bank będzie prowadził dla Klienta? Czy będzie mógł posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT?

Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.

 1. Czy Bank będzie prowadził rachunki VAT dla rachunków walutowych?

Nie. Rachunki VAT powiązane są wyłącznie dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w PLN.

 1. Jaką opłatę będzie pobierał Bank z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT?

Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat.

 1. Czy Bank otworzy Rachunek VAT dla Klienta- przedsiębiorcy, który nie jest „VAT-owcem”?

Tak, Ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego w PLN dla Klienta - przedsiębiorcy, Bank musi otworzyć i prowadzić rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT-u.

 1. Czy Bank na wniosek Klienta może zamknąć rachunek VAT?

Rachunek VAT jest zamykany wraz z zamknięciem ostatniego rachunku rozliczeniowego w PLN dla Klienta. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest saldo 0 PLN na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie, wtedy Klient musi złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o zwolnienie środków z rachunku VAT.

Jeżeli Klient posiada w Banku kilka rachunków VAT, na wniosek Klienta, Bank zamknie dany rachunek VAT, przyporządkowując rachunek rozliczeniowy, do którego był przyporządkowany zamykany rachunek VAT do innego rachunku VAT.

 1. Czy Klient będzie mógł zasilić własny rachunek VAT?

Nie. Klient nie będzie miął możliwości przeksięgowania środków z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT. Klient będzie mógł przeksięgować środki ze swojego rachunku VAT na inny rachunek VAT prowadzony w ramach tej samej firmy w tym samym Banku.

 1. Czy Klient będzie miał swobodny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Nie. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, klient będzie musiał się zgłosić do urzędu skarbowego i uzyskać zgodę na ich przeksięgowanie na rachunek bieżący. Urząd ma na decyzję 60 dni. Po jej otrzymaniu, bank powinien niezwłocznie zastosować się do wniosku Klienta.

Dział 2. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

 1. Od kiedy Klient będzie mógł realizować w Banku przelewy wykorzystując Mechanizm Podzielonej Płatności?

Zgodnie z zapisami Ustawy, od dnia 1 lipca 2018 r.

 1. Jaka jest różnica między „Mechanizmem Podzielonej Płatności” a „Split Payment”?

Nie ma różnicy. To dwie nazwy dla tego mechanizmu płatności. Nazwa „Split Payment” często stosowana jest w mediach i zapożyczona jest z języka angielskiego (tłumaczenie: Split Payment = Podział płatności). Natomiast nazwa „Mechanizmem Podzielonej Płatności” została wykorzystana w Ustawie.

 1. Czy stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie obowiązkowe od 01 lipca 2018 r.?

Nie. Stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności jest dobrowolne. Decyzja o rodzaju płatności należy do płatnika faktury. Dla przelewów przychodzących system ten będzie jednak obowiązkowy. Oznacza to, że nawet jeśli Klient nie będzie planować aktywnego korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności, to kontrahent Klienta może taki przelew zlecić na jego rzecz, a Bank przeksięguje kwotę VAT na rachunek VAT Klienta.

 1. Czy Klient, żeby dokonać zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności musi zlecić dwa przelewy (odrębnie w kwotach netto i VAT)?

Nie. Klient będzie wykonywał jeden przelew (w nowej formatce) na zwykły rachunek rozliczeniowy odbiorcy- wskazany na fakturze, tak jak w chwili obecnej.

 1. Co Klient będzie musiał zrobić, żeby zrealizować płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

Decydując się na dokonanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności, Klient będzie musiał wybrać nowy rodzaj przelewu oraz wskazać następujące dane (rozszerzone w stosunku do danych stosowanych w dotychczasowych płatnościach) tj.: kwotę brutto płatności, kwotę VAT, nr NIP wystawcy faktury oraz numer faktury VAT związanej z płatnością - dodatkowo Klient będzie miał możliwość umieszczenia dodatkowego dowolnego opisu płatności.

 1. Czy Klient może zrealizować przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności nie mając wystarczających środków na pokrycie kwoty VAT na rachunku VAT?

Tak. W takim przypadku brakująca kwota zostanie pobrana ze środków na rachunku rozliczeniowym. Przelew zostanie zrealizowany również w przypadku, gdy saldo rachunku VAT wynosić będzie 0 zł, wówczas cała kwota VAT zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego. Warunkiem realizacji przelewu MPP dla w/w przypadku jest posiadanie wystarczających środków na rachunku rozliczeniowym.

 1. Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zrealizować/otrzymać przelew w walucie obcej?

Nie. Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy wyłącznie rozliczeń prowadzonych w PLN.

 1. Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zapłacić tylko kwotę netto faktury VAT?

Nie. W płatności z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności konieczne jest wskazanie kwoty VAT, która musi być większa od 0 PLN.

 1. Czy Klient za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności będzie mógł zapłacić tylko kwotę VAT z faktury?

Tak. Klient, chcąc przekazać jedynie kwotę VAT, powinien w Mechanizmie Podzielonej Płatności: podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. Przykład: kwota brutto otrzymanej faktury wynosi 123 PLN, kwota netto faktury wynosi 100 PLN i kwota VAT faktury wynosi 23 PLN, należy w polu „kwota płatności (brutto)” wpisać 23 PLN oraz w polu „kwota VAT” wpisać także 23 PLN. W takim wypadku w Mechanizmie Podzielonej Płatności zostanie przekazana wyłącznie kwota VAT.

 1. Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w różnych bankach?

Nie. Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Natomiast Klient będzie mógł wykonać przeksięgowania środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku.

 1. Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku?

TAK. Warunkiem operacji przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT Klienta w tym samym banku jest posiadanie co najmniej dwóch rachunków VAT.

 1. Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności bezpośrednio z rachunku VAT?

Nie. Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności realizowany będzie zawsze za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego Klienta.

 1. W jakich przypadkach nastąpić może obciążenie rachunku VAT?

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy obciążeń rachunku VAT to m.in.:

 1. zapłata za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności,
 2. zapłata podatku VAT do Urzędu Skarbowego,
 3. realizacja decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeksięgowaniu środków na rachunek rozliczeniowy Klienta,
 4. zwrot przelewu (błędnie otrzymanego w Mechanizmie Podzielonej Płatności),
 5. przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,
 6. realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego.
 1. W jakich przypadkach nastąpić może uznanie rachunku VAT?

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy uznań rachunku VAT to m.in.:

 1. zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności w części dotyczącej kwoty VAT,
 2. przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,
 3. uznania z tytułu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego,
 4. zwrotu środków z tytułu błędnie zleconej płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności.

Dział 3. PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA KLIENTA

 1. Klient otrzymuje od swoich kontrahentów „faktury pro-forma”. Czy na podstawie takiej faktury będzie można dokonać płatności stosując Mechanizm Podzielonej Płatności?

Nie, ponieważ płatności w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności można dokonać tylko w sytuacji posiadania faktury w rozumieniu ustawy o VAT.

 1. Czy Klient wystawiając fakturę będzie musiał wskazywać dwa rachunki bankowe: jeden rozliczeniowy i drugi VAT?

Nie. W fakturze będzie wskazywany jedynie rachunek rozliczeniowy.

 1. Czy Klient będzie mógł zapłacić zaliczkę w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

Nie, w sytuacji kiedy najpierw dojdzie do zapłaty, a dopiero potem do wystawienia zaliczkowej faktury VAT. Dla realizacji płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności niezbędna jest faktura VAT.

Tak, w sytuacji, kiedy przed płatnością została wystawiona zaliczkowa faktura VAT.

 1. Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności z tytułu częściowej zapłaty za fakturę?

TAK.


 1. Klient często dokonuje jednej płatności wobec kontrahenta z tytułu kilku faktur. Czy w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności, Klient będzie mógł dokonać jednym przelewem zapłaty za kilka faktur?

Nie, jedna płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności odpowiada jednej fakturze.

 1. Czy przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie można skierować do rozliczenia w SORBNET?

TAK.

 1. Czy po 01 lipca 2018 r. zmieni się sposób płatności i rozliczania Klienta z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT?

Nie, z zastrzeżeniem że realizacja przelewu do US następuje z rachunku rozliczeniowego z wykorzystaniem dostępnych środków na rachunku VAT.

2018-05-14: Informacja 2017
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach na dzień 31.12.2017 r.

Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

2018-04-23: WAŻNE WAŻNE WAŻNE !!!!!!
Informujemy, iż dnia 27.04.2018r wprowadziliśmy nową wersję system EBO eBank OnLine.

Najważniejsze zmiany nowej wersji systemu bankowości elektronicznej to:
- zmiana bezpieczeństwa w mechanizmie podpisu,
- autoryzacja zapisywanych zleceń,
- zmiana organizacyjna i obsługa zleceń w paczkach,
- włączenie kontrahentów do szablonów przelewów,
- brak możliwości tworzenia paczek przez klientów indywidualnych.

Wprowadzenie wymogu podpisu podczas:
- zapisu przelewów krajowych,
- zapisu zlecenia stałego,
- zapisu szablonu przelewu stałego,
- zapisu innych dyspozycji.
Wykonanie przelewu z szablonu zaufanego wymaga podpisu (autoryzacji) tylko w przypadku zmiany NRB lub danych odbiorcy. W przypadku zmiany innych pół formularza np: kwoty, tytułu nie wiąże się to z koniecznością złożenia podpisu.

W nowej wersji bankowości nie ma podziału na kontrahentów i szablony, pozostają tylko szablony/odbiorcy zleceń, a dotychczasowa funkcjonalność kontrahentów została przeniesiona do obsługi szablonów. Wszyscy kontrahenci utworzeni przez Klientów w poprzedniej wersji zostali przeniesieni do szablonów.

Szablon można dodać do rachunku bez numeru obciążenia.
2018-04-23: Informacja
Informujemy, iż aplikacja mobilna EBO Mobile nie będzie wspierana na urządzeniach z platformą systemową Windows Phone. Jest to bezpośrednio związane z zakończeniem z dniem 11 lipca 2017 wsparcia dla Windows Phone przez Microsoft, czyli producenta systemu.
2018-04-10: FIFA 2018 dla użytkowników kart VISA
Informujemy o nowej kampanii promocyjnej dla użytkowników kart Visa zbliżeniowych.

Płacąc kartą zbliżeniową VISA i rejestrując transakcję tego samego dnia jest szansa na wygranie dwuosobowego wyjazdu na mecz Polska-Senegal na Mistrzostwach Świata FIFA 2018, koszulek z limitowanej serii z kartami przedpłaconymi oraz wiele innych nagród.

Rejestracja do loterii do 09.05.2018r.
Szczegóły i regulamin na www.visa.pl
2018-04-04: OPROCENTOWANIE
Aktualna stawka bazowa WIBOR 3M stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.71%
Aktualna stawka bazowa stopy redyskonta weksli stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.75%    

Stawki oprocentowania kredytów przeterminowanych:
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj.10% w stosunku rocznym.
dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj.14% w stosunku rocznym.
2018-03-26: Zakończenie postępowania przetargowego
Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach zakończył postępowanie przetargowe dotyczące sprzedaży koparki gąsienicowej marki ATLAS model 1704 LC.Osoby składające oferty zakupu zostaną poinformowane indywidualnie o wynikach postępowania przetargowego. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą..
2017-12-17: Komunikat NBP i KNF w sprawie
Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają potencjalnych użytkowników przed ryzykami związanymi z "walutami" wirtualnymi (takimi jak m.in. bitcoin, litecoin, ether).
Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego informują, że "waluty" wirtualne nie są emitowane ani gwarantowane przez bank centralny państwa, nie są pieniądzem, tj.nie są prawnym środkiem płatniczym, ani walutą, nie mogą być wykorzystane do spłaty zobowiązań podatkowych oraz nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalności w punktach handlowo-usługowych. "Waluty" wirtualne nie są pieniądzem elektronicznym, nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Należy zauważyć, że w ostatnich latach banki centralne oraz organy nadzoru nad rynkami finansowymi, w tym Europejski Bank Centralnych (EBC) i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), odniosły się z zaniepokojeniem lub ostrożnością do kwestii "walut" wirtualnych, dostrzegając wiele zagrożeń w ich funkcjonowaniu i rozwoju.Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, waluty wirtualne są cyfrową reprezentacją wartości, nieemitowaną przez bank centralny ani organ publiczny, niekoniecznie powiązaną z walutą określonego kraju, lecz uznawaną przez osoby fizyczne i prawne za środek płatniczy, która może być przenoszona, przechowywana albo podlegać handlowi elektronicznemu.

Obrót "walutami" wirtualnymi w Polsce nie narusza prawa krajowego ani unijnego. Posiadanie "walut" wirtualnych wiąże się jednak z wieloma rodzajami ryzyka, których użytkownicy powinni być świadomi, zanim zdecydują się zainwestować swoje środki finansowe.

Przykładowymi rodzajami ryzyka są:
 • Ryzyko związane z możliwością utraty środków z powodu kradzieży. "Waluty" wirtualne mogą być przedmiotem kradzieży, np. w wyniku cyberataku na podmiot prowadzący wymianę "walut" wirtualnych lub infrastrukturę użytkownika. Dla przykładu w październiku 2-16 roku w niewyjaśnionych okolicznościach zakończył działalność jeden z największych w Polsce serwisów wymiany "walut" wirtualnych. Dochodzenie roszczeń i odzyskanie środków przez użytkowników może być w takiej sytuacji niemożliwe.
 •  Ryzyko z brakiem gwarancji. Środki utrzymywane w "walutach" wirtualnych nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi.
 • Ryzyko związane z brakiem powszechnej akceptowalności. "Waluty" wirtualne nie są powszechnie akceptowane w punktach handlowo-usługowych. Nie są też prawnym środkiem płatniczym ani walutą. Oznacza to, że podmioty gospodarcze nie mają obowiązku akceptowania płatności w "walutach" wirtualnych, nawet jeśli wcześniej je akceptowały.
 •  Ryzyko związane z możliwością oszustwa. Niektóre oferowane formy inwestowania w "waluty" wirtualne mogą mieć charakter piramidy finansowej, co - dodatkowo na opisane wyżej specyficzne rodzaje ryzyka - może w krótkim czasie doprowadzić do utraty środków finansowych inwestora. Jeżeli tego typu sytuacja będzie miała w Polsce, jedyną formą ochrony będzie postępowanie karne, bowiem żadne polskie instytucje ochrony inwestorów czy konsumentów nie mają możliwości pomocy. Znacznym utrudnieniem w dochodzeniu roszczeń jest to, że podmioty obracające "walutami" wirtualnymi działają w różnych krajach, o różnym stopniu ochrony użytkowników.
 •  Ryzyko związane z dużą zmianą ceny. Dotychczas ceny "walut" wirtualnych charakteryzowały się wysoką zmiennością. Pokedyńcze transakcje "walutami" wirtualnymi mogą istotnie wpłynąć na kształtowanie się ceny.

Ze względu na powyższe rodzaje ryzyka, NBP i KNF ostrzegają przed zakupem "walut" wirtualnych i inwestowaniem w nie środków finansowych. Posiadanie "walut" wirtualnych wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka nie tylko dla użytkowników, ale również dla instytucji finansowych. Kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnieniem ochrony inwestorów uczestników tego rynku, Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego uznają, że kupowanie, posiadanie i sprzedawanie "walut" wirtualnych przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego byłoby obarczone wysokim ryzykiem i nie zapewniałoby stabilnego i ostrożnego zarządzania instytucją finansową. Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego wskazują również, że instytucje finansowe powinny zachować szczególną ostrożność w zakresie podejmowania i prowadzenia współpracy z podmiotami prowadzącymi obrót "walutami" wirtualnymi, w szczególności w odniesieniu do ryzyka wykorzystania tych podmiotów do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Decyzja w tym zakresie powinna być poprzedzona wnikliwą analizą potencjalnych konsekwencji, w tym również ryzyka prawnego i ryzyka reputacji.

Należy również podkreślić, że konieczne jest również odróżnienie "walut" wirtualnych od samej technologii rozproszonego rejestru, wykorzystywanej przez część "walut" wirtualnych. Technologia rozproszonego rejestru może mieć szereg innych zastosowań, np. w elektronicznych bazach danych, w przemyśle, w usługach czy też w sektorze finansowym. Wiele funkcjonalnych, operacyjnych i prawnych aspektów tej technologii powinno jednak podlegać szczególnym i wnikliwym analizom i testom przed jej masowym wprowadzeniem na rynku finansowym.

2017-11-09: Zmiany w płatnościach ZUS
Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017r.
Jeśli do końca grudnia 2017r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018r. składek.
Od 1 stycznia 2018r. wszystkie składki opłacane będą jednym zwykłym przelewem, bez podawania jakie to składki i jakiego okresu dotyczą. Istotny jest numer rachunku bankowego - rachunku składkowego.
Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka