Aktualności


2018-04-23: WAŻNE WAŻNE WAŻNE !!!!!!
W związku z modernizacją systemu EBO eBank OnLine dnia 27.04.2018r w godzinach od 18.00 do 22.00 dostęp do rachunków poprzez system EBO eBank OnLine będzie wyłączony.

Najważniejsze zmiany nowej wersji systemu bankowości elektronicznej to:
- zmiana bezpieczeństwa w mechanizmie podpisu,
- autoryzacja zapisywanych zleceń,
- zmiana organizacyjna i obsługa zleceń w paczkach,
- włączenie kontrahentów do szablonów przelewów,
- brak możliwości tworzenia paczek przez klientów indywidualnych.

Wprowadzenie wymogu podpisu podczas:
- zapisu przelewów krajowych,
- zapisu zlecenia stałego,
- zapisu szablonu przelewu stałego,
- zapisu innych dyspozycji.
Wykonanie przelewu z szablonu zaufanego będzie wymagało podpisu (autoryzacji) tylko w przypadku zmiany NRB lub danych odbiorcy. W przypadku zmiany innych pół formularza np: kwoty, tytułu nie wiąże się z koniecznością złożenia podpisu.

W nowej wersji bankowości nie ma podziału na kontrahentów i szablony, pozostają tylko szablony/odbiorcy zleceń, a dotychczasowa funkcjonalność kontrahentów zostaje przeniesiona do obsługi szablonów. Wszyscy kontrahenci utworzeni przez Klientów w poprzedniej wersji zostaną przeniesieni do szablonów.

Szablon można dodać do rachunku bez numeru obciążenia.
2018-04-23: Informacja
Informujemy, iż aplikacja mobilna EBO Mobile nie będzie wspierana na urządzeniach z platformą systemową Windows Phone. Jest to bezpośrednio związane z zakończeniem z dniem 11 lipca 2017 wsparcia dla Windows Phone przez Microsoft, czyli producenta systemu.
2018-04-10: FIFA 2018 dla użytkowników kart VISA
Informujemy o nowej kampanii promocyjnej dla użytkowników kart Visa zbliżeniowych.

Płacąc kartą zbliżeniową VISA i rejestrując transakcję tego samego dnia jest szansa na wygranie dwuosobowego wyjazdu na mecz Polska-Senegal na Mistrzostwach Świata FIFA 2018, koszulek z limitowanej serii z kartami przedpłaconymi oraz wiele innych nagród.

Rejestracja do loterii do 09.05.2018r.
Szczegóły i regulamin na www.visa.pl
2018-04-04: OPROCENTOWANIE
Aktualna stawka bazowa WIBOR 3M stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.71%
Aktualna stawka bazowa stopy redyskonta weksli stosowana przy ustalaniu oprocentowania kredytów wynosi 1.75%    

Stawki oprocentowania kredytów przeterminowanych:
dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015r. - czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj.10% w stosunku rocznym.
dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016r. - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj.14% w stosunku rocznym.
2018-03-26: Zakończenie postępowania przetargowego
Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach zakończył postępowanie przetargowe dotyczące sprzedaży koparki gąsienicowej marki ATLAS model 1704 LC.Osoby składające oferty zakupu zostaną poinformowane indywidualnie o wynikach postępowania przetargowego. Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą..
2017-12-17: Komunikat NBP i KNF w sprawie
Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegają potencjalnych użytkowników przed ryzykami związanymi z "walutami" wirtualnymi (takimi jak m.in. bitcoin, litecoin, ether).
Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego informują, że "waluty" wirtualne nie są emitowane ani gwarantowane przez bank centralny państwa, nie są pieniądzem, tj.nie są prawnym środkiem płatniczym, ani walutą, nie mogą być wykorzystane do spłaty zobowiązań podatkowych oraz nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalności w punktach handlowo-usługowych. "Waluty" wirtualne nie są pieniądzem elektronicznym, nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Należy zauważyć, że w ostatnich latach banki centralne oraz organy nadzoru nad rynkami finansowymi, w tym Europejski Bank Centralnych (EBC) i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), odniosły się z zaniepokojeniem lub ostrożnością do kwestii "walut" wirtualnych, dostrzegając wiele zagrożeń w ich funkcjonowaniu i rozwoju.Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, waluty wirtualne są cyfrową reprezentacją wartości, nieemitowaną przez bank centralny ani organ publiczny, niekoniecznie powiązaną z walutą określonego kraju, lecz uznawaną przez osoby fizyczne i prawne za środek płatniczy, która może być przenoszona, przechowywana albo podlegać handlowi elektronicznemu.

Obrót "walutami" wirtualnymi w Polsce nie narusza prawa krajowego ani unijnego. Posiadanie "walut" wirtualnych wiąże się jednak z wieloma rodzajami ryzyka, których użytkownicy powinni być świadomi, zanim zdecydują się zainwestować swoje środki finansowe.

Przykładowymi rodzajami ryzyka są:
  • Ryzyko związane z możliwością utraty środków z powodu kradzieży. "Waluty" wirtualne mogą być przedmiotem kradzieży, np. w wyniku cyberataku na podmiot prowadzący wymianę "walut" wirtualnych lub infrastrukturę użytkownika. Dla przykładu w październiku 2-16 roku w niewyjaśnionych okolicznościach zakończył działalność jeden z największych w Polsce serwisów wymiany "walut" wirtualnych. Dochodzenie roszczeń i odzyskanie środków przez użytkowników może być w takiej sytuacji niemożliwe.
  •  Ryzyko z brakiem gwarancji. Środki utrzymywane w "walutach" wirtualnych nie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyż nie są one depozytami bankowymi.
  • Ryzyko związane z brakiem powszechnej akceptowalności. "Waluty" wirtualne nie są powszechnie akceptowane w punktach handlowo-usługowych. Nie są też prawnym środkiem płatniczym ani walutą. Oznacza to, że podmioty gospodarcze nie mają obowiązku akceptowania płatności w "walutach" wirtualnych, nawet jeśli wcześniej je akceptowały.
  •  Ryzyko związane z możliwością oszustwa. Niektóre oferowane formy inwestowania w "waluty" wirtualne mogą mieć charakter piramidy finansowej, co - dodatkowo na opisane wyżej specyficzne rodzaje ryzyka - może w krótkim czasie doprowadzić do utraty środków finansowych inwestora. Jeżeli tego typu sytuacja będzie miała w Polsce, jedyną formą ochrony będzie postępowanie karne, bowiem żadne polskie instytucje ochrony inwestorów czy konsumentów nie mają możliwości pomocy. Znacznym utrudnieniem w dochodzeniu roszczeń jest to, że podmioty obracające "walutami" wirtualnymi działają w różnych krajach, o różnym stopniu ochrony użytkowników.
  •  Ryzyko związane z dużą zmianą ceny. Dotychczas ceny "walut" wirtualnych charakteryzowały się wysoką zmiennością. Pokedyńcze transakcje "walutami" wirtualnymi mogą istotnie wpłynąć na kształtowanie się ceny.

Ze względu na powyższe rodzaje ryzyka, NBP i KNF ostrzegają przed zakupem "walut" wirtualnych i inwestowaniem w nie środków finansowych. Posiadanie "walut" wirtualnych wiąże się z wieloma rodzajami ryzyka nie tylko dla użytkowników, ale również dla instytucji finansowych. Kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnieniem ochrony inwestorów uczestników tego rynku, Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego uznają, że kupowanie, posiadanie i sprzedawanie "walut" wirtualnych przez podmioty nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego byłoby obarczone wysokim ryzykiem i nie zapewniałoby stabilnego i ostrożnego zarządzania instytucją finansową. Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego wskazują również, że instytucje finansowe powinny zachować szczególną ostrożność w zakresie podejmowania i prowadzenia współpracy z podmiotami prowadzącymi obrót "walutami" wirtualnymi, w szczególności w odniesieniu do ryzyka wykorzystania tych podmiotów do prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Decyzja w tym zakresie powinna być poprzedzona wnikliwą analizą potencjalnych konsekwencji, w tym również ryzyka prawnego i ryzyka reputacji.

Należy również podkreślić, że konieczne jest również odróżnienie "walut" wirtualnych od samej technologii rozproszonego rejestru, wykorzystywanej przez część "walut" wirtualnych. Technologia rozproszonego rejestru może mieć szereg innych zastosowań, np. w elektronicznych bazach danych, w przemyśle, w usługach czy też w sektorze finansowym. Wiele funkcjonalnych, operacyjnych i prawnych aspektów tej technologii powinno jednak podlegać szczególnym i wnikliwym analizom i testom przed jej masowym wprowadzeniem na rynku finansowym.

2017-11-09: Zmiany w płatnościach ZUS
Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017r.
Jeśli do końca grudnia 2017r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018r. składek.
Od 1 stycznia 2018r. wszystkie składki opłacane będą jednym zwykłym przelewem, bez podawania jakie to składki i jakiego okresu dotyczą. Istotny jest numer rachunku bankowego - rachunku składkowego.
Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka
2017-11-06: Zmiana wymagań aplikacji EBO i EBO Mobile
Szanowni Państwo
Wprowadzana jest aktualizacja bezpieczeństwa dotycząca połączenia z bankowością internetową EBO.
Wyłączony zostanie protokół szyfrowania TLS 1.0 i 1.1 do połączenia z bankowością internetową.
Do połączenia szyfrowanego z bankowością internetową pozostanie protokół w najnowszej wersji TLS 1.2.
Protokół TLS 1.2 jest bezpieczniejszy i odporny na znane podatności występujące w starszych wersjach tego protokołu.
Dla użytkowników oznacza to, że połączenia z bankowością internetową EBO eBank OnLine muszą korzystać z przeglądarek internetowych obsługujących protokół szyfrowania TLS 1.2.
W praktyce Użytkownicy powinni mieć aktualne przeglądarki internetowe oraz korzystać z aktualnych systemów operacyjnych, dla których na bieżąco wydawane są poprawki bezpieczeństwa.
Użytkownicy systemów operacyjnych Windows XP oraz Windows Vista mogą mieć problemy w korzystaniu z bankowości internetowej.
Wyłączenie protokołu szyfrowania TLS 1.0 i 1.1 dotyczy także aplikacji mobilnej EBO Mobile.
Połączenie z bankowością przez aplikację EBO Mobile będzie możliwe dla systemu Android od wersji 4.1 lub systemu Windows Phone od wersji 8.1 obsługujących najnowszy protokół TLS 1.2.

Wyłączenie protokołu TLS 1.0 i 1.1 dla aplikacji EBO eBank OnLine i EBO Mobile wystąpi z dniem: 4 grudnia 2017 roku.
2017-10-02: Zmiana godzin pracy
Bank Spółdzielczy w Pawłowicach informuje,
iż od dnia 02.11.2017 Centrala Banku będzie czynna

w dniach poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godzinach od 7.30 do 16.00

we wtorek
w godzinach od 7.30 do 17.00
 
2017-10-02: Promocja VISA
Informujemy o nowej kampanii promocyjnej dla użytkowników kart Visa- Visa Checkout.

Usługa Visa Checkout to szybki, wygodny i bezpieczny sposób płatności między innymi w takich sklepach internetowych jak: ravelo.pl, skycach.com, biletyregionalne.pl, bilety24.pl,PizzaPortal.pl oraz ponad 10 tysięcy e-sklepów obsługiwanych przez PayU.

Promocja Visa Checkout:
biletyregionalne.pl - 50% zniżki na bilety płacąc z Visa Checkout (promocja trwa do 31 października 2017r)

Więcej informacji na temat promocji pod linkiem: https://www.visa.pl/plac-z-visa/visa-chekout/