Zasady Ładu Korporacyjnego


OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach oświadcza, że Bank Spółdzielczy w  Pawłowicach i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące załącznik  do niniejszego oświadczenia.

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zostały przyjęte do stosowania w Banku ( z wyłączeniami, które nie mają zastosowania do naszego Banku) uchwałami Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach z uwzględnieniem zasady proporcjonalności i adekwatności wynikającej za skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

1) postanowień § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

„zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach  nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, §12 ust.1 i 2, § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku lub przepisy prawa nie dopuszczają ich stosowania.


 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA BANKU ..... kliknij
POLITYKA INFORMACYJNA BANKU ..... kliknij

Informacja Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe .... kliknij
Informacja o dokonaniu oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach .... kliknij
Informacja z zakresu adekwatności kapitałowej oraz pozostałych obszarów podlegających ogłaszaniu w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2016 roku .... kliknij