Reklamacje klientów


Klient Banku Spółdzielczego w Pawłowicach ma możliwość złożenia skargi (reklamacji) w formie:
1. pisemnej -osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 - Prawo pocztowe (Dz.U.poz.1529);
2. ustnej - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w placówce Banku;
3. elektronicznej - na adres sekretariat@bspawlowice.pl

Skargi i wnioski (reklamacje) przyjmowane są w miejscu ich złożenia, a rejestrowane w Centrali Banku.

Bank udziela odpowiedzi na skargę /reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni, o czym informuje się klienta.

O rozpatrzeniu reklamacji klient zostanie poinformowany pisemnie, w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek klienta.

Klienci Banku będący konsumentami mają możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów.

Bank Spółdzielczy jest podmiotem podlegającym  nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz dopuszcza możliwość polubownego rozwiązania sporów.