Aktualności


2019-05-20: Zebranie Przedstawicieli Banku
Zawiadamiamy, że Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach, na podstawie §22 Statutu, zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 30 maja 2019r., na godz. 12:00, w lokalu „KONICZYNKA”  w Pawłowicach przy ul.Zjednoczenia 16b.

Informujemy, że zgodnie z zapisami §24 Statutu Banku, w przypadku nieodpowiedniej liczby obecnych Przedstawicieli w pierwszym terminie, drugie Zebranie odbędzie się po upływie 15 minut od terminu rozpoczęcia pierwszego tj. o godz. 12:15, które będzie mogło podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
3. Wybory Komisji:
  a) Mandatowej i ds.odpowiedniości,
  b) Wnioskowej.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2018 r. oraz z wykonania uchwał, wniosków z poprzedniego ZP i Grup Członkowskich. Przedstawienie bilansu oraz wyniku finansowego Banku za 2018 rok, sprawozdania biegłego rewidenta, kierunków rozwoju oraz propozycji  podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r., w tym informacja:
 - w zakresie dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz Członków Zarządu,
 - na temat dokonanej oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
 - dotycząca dokonanej oceny stosowania "Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych".
7. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej i ds.odpowiedniości w sprawie prawomocności uchwał niniejszego ZP.
8. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomicznej Banku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 -  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.,
 -  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz  rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.,
 -  udzielenia członkom Zarządu absolutorium,
 -  podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r.,
 -  zatwierdzenie informacji z oceny polityki wynagradzania.
10. Przedstawienie sprawozdanie Komisji Mandatowej i ds. odpowiedniości z wyników oceny członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny Rady za 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
11. Przedstawienie sprawozdanie Komisji Wnioskowej w sprawie wniosków z obecnego Zebrania Przedstawicieli, ich rozpatrzenie oraz uchwalenia kierunków rozwoju działalności Banku na 2019 r.
12. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że w siedzibie Banku wyłożone są do wglądu:
1. Roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem biegłego rewidenta.
2. Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicie.
3. Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli.
4. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
2019-04-30: Zmiana godzin pracy Banku w dniu 02.05.2019 roku
Bank Spółdzielczy w Pawłowicach informuje, iż 02 maja 2019 (czwartek)

Punkty kasowe w Pawłowicach-Osiedle, Pielgrzymowicach oraz Studzionce będą nieczynne.

Za niedogodności przepraszamy.
2019-04-17: Nowa wersja bankowości elektronicznej
Z satysfakcją informujemy, iż dnia 25.04.2019r. Bank Spółdzielczy w Pawłowicach uruchomi dla wszystkich nową wersję systemu bankowości elektronicznej EBO eBank OnLine. Nowa wersja systemu ma nowoczesna szatę graficzną, jest responsywna i umożliwia nieograniczony dostęp online przy wykorzystaniu wyłącznie przeglądarki internetowej komputera, tabletu czy smartfona. System jest bardziej intuicyjny i posiada łatwiejszy w obsłudze interfejs użytkownika.
Nowe EBO eBank OnLine jest jeszcze bardziej bezpieczne niż dotychczasowa wersja. Zastosowane technologie bezpieczeństwa są już dziś w pełni zgodne z dyrektywą PSD2, która zacznie obowiązywać we wrześniu 2019r.
2019-04-17: Informacja o sytuacji finansowej Banku za rok 2018
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach na dzień 31.12.2018 r.

Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2018 r.


2019-04-16: Zmiana godzin pracy Banku w dniu 19.04.2019 roku
Bank Spółdzielczy w Pawłowicach informuje, iż 19 kwietnia 2019 (piątek)

Centrala Banku będzie czynna w godzinach od 7.30 do 15.00, natomiast

Punkty kasowe w Pawłowicach-Osiedle, Pielgrzymowicach oraz Studzionce będą nieczynne.

Za niedogodności przepraszamy.
 
2019-04-08: Zebrania Grup Członkowskich
Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach, na podstawie §37 Statutu Banku zwołuje Zebrania Grup Członkowskich:

1. W dniu 23 kwietnia 2019r., na godz.14.00 w lokalu OSP w Golasowicach - dla członków Banku z sołectwa Golasowice i Jarząbkowice.
2. W dniu 23 kwietnia2019r., na godz.15.00 w lokalu Punktu Kasowego Banku w Pielgrzymowicach - dla członków Banku z sołectwa Pielgrzymowice.
3. W dniu 24 kwietnia 2019r., na godz.15.00 w lokalu OSP w Warszowicach - dla członków Banku z sołectwa Warszowice i Krzyżowice.
4. W dniu 24 kwietnia 2019r., na godz.16.00 w lokalu Centrali Banku - dla członków Banku z sołectwa Pawłowice, Pniówek i spoza Gminy Pawłowice.

Grupa Członkowska ma zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na jej Zebraniu.

Planowany porządek obrad:
  1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
  2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za rok 2018, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków i postulatów z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  3. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz kierunków dalszej działalności.
  4. Dyskusja, wnioski i postulaty w sprawach Banku i jego Członków.
  5. Zakończenie.
2019-03-15: Informacja dla dostawców usług (TPP)

Jeżeli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających s dyrektywy PSD2 (ASI, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera.

LINK do API
2019-03-07: APLIKACJA Google Pay
Pragniemy Państwa poinformować, iż Bank Spółdzielczy w Pawłowicach udostępnił swoim Klientom aplikację Google Pay.
Aplikacja ta pozwala posiadaczom kart debetowych i kredytowych  na dokonywanie płatności mobilnie - poprzez telefon.
Każdy posiadacz karty debetowej lub kredytowej może teraz z łatwością przy użyciu telefonu zapłacić w sklepie, jak również w wybranych aplikacjach mobilnych.
Płatności poprzez aplikację Google Pay są płatnościami zbliżeniowymi, akceptowanymi we wszystkich terminalach zbliżeniowych w kraju jak również za granicą.


                                             
Płacenie poprzez aplikację Google Pay jest bardzo proste, szybkie i bezpieczne.

Jak dokonać płatności poprzez aplikację Google Pay?

Jeśli chcesz zacząć korzystać z aplikacji nie musisz wychodzić z domu! Wszystkie czynności zrobisz sam, a potrzebny Ci będzie tylko telefon!
Po pierwsze...
Na telefonie ustaw blokadę ekranu oraz włącz funkcję NFC, następnie ze sklepu Google Play pobierz bezpłatną aplikację Google Pay.
Po drugie...
Zarejestruj się w aplikacji postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi ma ekranie telefonu, następnie dodaj swoją kartę debetową lub kredytową ( kartę można dodać ręcznie lub poprzez zrobienie zdjęcia).
Po trzecie...
Gotowe! Wybudź swój telefon i możesz już zbliżyć go do terminala płatniczego w celu dokonania płatności.
2019-02-15: Logowanie dwuetapowe
W związku z wdrażaniem Dyrektywy PSD2 oraz wzmacnianiem bezpieczeństwa bankowości internetowej EBO eBank OnLine w okresie od 11.02.2019r do 01.03.2019r klienci korzystający z bankowości będą mieli uruchamiane logowanie dwuetapowe. Każdy Klient każdorazowo po zalogowaniu do bankowości EBO eBank OnLine po podaniu hasła zostanie poproszony o kod jednorazowy zgodnie z wybraną wcześniej metoda autoryzacji.
Równocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie wdrożymy nową wersję bankowości internetowej, w której zmieni się szata graficzna. Data zmiany wersji zostanie podana w późniejszym czasie.
2018-10-02: Zmiana metody autoryzacji
W związku z udoskonalaniem i wzmacnianiem bezpieczeństwa systemu bankowości internetowej EBO eBank OnLine planujemy od dnia 01.11.2018r. wyłączyć funkcjonalność Karty Kodów. W celu zmiany metody autoryzacji dyspozycji prosimy wybrać jedną z metod autoryzacji: sms, Token mobile(instalowany na telefonie), Token desktop(instalowany na komputerze).

Jeżeli nie zostaną przez Państwa określone nowe metody autoryzacji nie będą Państwo mogli zrealizować swoich transakcji poprzez bankowość EBO eBank OnLine.

Prosimy o pilny kontakt z pracownikami placówek naszego Banku.