Aktualności


2013-09-09: Nowa wizualizacja strony
Ważna informacja dla Klientów korzystających z bankowości internetowej KIRI!

Informujemy, iż od dnia 26.09.2013 roku zmieniła się wizualizacja strony bankowości internetowej. Funkcje dostępne dla Klientów pozostaną bez zmian - w zależności od rodzaju posiadanego rachunku. Przepraszamy za niedogodności i liczymy, że nie wpłynie to znacząco na obsługę rachunku.
2013-04-08: Sytuacja Finansowa Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2012 roku.

Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.


2013-03-14: Zebranie Przedstawicieli Banku
Zawiadamiamy, że Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach, na podstawie §22 Statutu, zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 4 kwietnia 2013r., na godz. 11.00, w lokalu „KONICZYNKA”  w Pawłowicach przy ul.Zjednoczenia 16b.

W siedzibie Banku wyłożone są do wglądu: roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad.
3. Wybory Komisji:
  a) Mandatowej,
  b) Wnioskowej.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta, projekt podziału nadwyżki bilansowej, informacja z wykonania uchwał i realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2012r.
7. Przedstawienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich i kierunków rozwoju działalności Banku na 2013r.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej odnośnie prawomocności Zebrania.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami, kierunkami działalności oraz osiągniętymi wynikami.
10. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i podjęcie uchwał w sprawie:
   a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
   b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za 2012r. 
   c) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium, z wykonania przez nich obowiązków za 2012r.,
   d) podziału nadwyżki bilansowej,
   e) wybór delegata na zjazdy Związku Rewizyjnego,
   f) przyjęcie zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.
2012-10-23: Nowa strona banku

Zapraszamy na nową stronę naszego banku od grudnia 2012 roku.


Zapraszamy do zapoznania się z nowymi produktami banku - rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe "Junior"  oraz "Młodzież". Więcej informacji w zakładkach "rachunki" dla Klientów indywidualnych.