Aktualności


2021-05-21: Zebranie Przedstawicieli Banku 08 czerwca 2021 roku

Zawiadamiamy, że Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach, na podstawie § 22 Statutu, zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 08 czerwca 2021., na godz.12:00, w lokalu „KONICZYNKA” w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 16 b.                  

 
Informujemy, że zgodnie z zapisami § 24 Statutu Banku, w przypadku nieodpowiedniej liczby obecnych Przedstawicieli w pierwszym terminie, drugie Zebranie odbędzie się po upływie 15 min. od terminu rozpoczęcia pierwszego tj. o godz. 12:15, które będzie mogło podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

Planowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 3. Wybory Komisji: Mandatowej i ds. odpowiedniości, Wnioskowej.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2020 rok oraz z wykonania uchwał, wniosków z poprzedniego ZP i Grup Członkowskich. Przedstawienie bilansu oraz wyniku finansowego Banku za 2020 rok, sprawozdania biegłego rewidenta, kierunków rozwoju oraz propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok. 
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok, w tym informacja: w zakresie  dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz Członków Zarządu, na temat dokonanej oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, dotycząca dokonanej oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”.
 7. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej i ds. odpowiedniości w sprawie prawomocności uchwał niniejszego ZP. 
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Mandatowej i ds. odpowiedniości z wyników następczej oceny członków Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny Rady za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tego sprawozdania.
 9. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomicznej Banku.
 10. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 wraz z oceną polityki wynagrodzeń, stosowania zasad ładu korporacyjnego,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok,
 • udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok
 1. Przedstawienie wyników lustracji  i podjęcie  uchwały w sprawie ich rozpatrzenia.
 2. Przedstawienie  planowanych zmian w Statucie Banku i podjęcie Uchwał:
 • w  sprawie przyjęcia zmian w Statucie Banku,
 • w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku .  
 1. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wnioskowej w sprawie wniosków z obecnego Zebrania Przedstawicieli, ich rozpatrzenie oraz uchwalenie kierunków rozwoju działalności Banku na rok następny.
 2. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że w siedzibie Banku wyłożone są do wglądu:

 1. Roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem biegłego rewidenta.
 2. Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania  Przedstawicieli. 
 3. Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli.
 4. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.
2021-05-12: Tarcza PFR 1.0- szkolenia

Szanowni Klienci!
   W związku z rozpoczętym procesem umarzania subwencji udzielanych w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Polski Fundusz Rozwoju zaprasza na szkolenie online. Podczas szkolenia eksperci Polskiego Fundusz Rozwoju w przejrzysty sposób przedstawią zasady dot. rozliczania, zwrotów i umorzeń przyznanych subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej 1.0.


Podczas szkolenia zostaną omówione:

 • etapy i terminy rozliczania subwencji
 • zasady umarzania subwencji
 • warunki umorzenia subwencji w 100%
 • sytuacje, w których subwencja podlega zwrotowi w całości
 • postępowania wyjaśniające.


Szkolenia odbędą się w formie online w dniach:

Mikrofirmy: w dniu 18 maja godz. 9:00-10:30
Link dla uczestników:  https://html.transmisjeonline.pl/673-288-768

Małe i średnie przedsiębiorstwa: w dniu 21 maja godz. 9:00- 10:30
Link dla uczestników:  https://html.transmisjeonline.pl/416-048-004

 

 

2021-05-04: Zebranie Grupy Członkowskiej

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach zwołuje Zebranie Grupy Członkowskiej dla wszystkich członków Banku, w dniu 12 maja 2021 r., na godz. 15:00, w Centrali Banku w Pawłowicach.

Planowany porządek obrad:
1.    Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2.    Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
3.    Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za rok 2020, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków i postulatów z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
4.    Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz kierunków dalszej działalności.
5.    Dyskusja, wnioski i postulaty w sprawach Banku i jego Członków.
6.    Zakończenie.

Grupa Członkowska ma zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na jej Zebraniu.

2021-05-04: Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach na dzień 31.12.2020 r.
Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach na dzień 31.12.2020 r.
 
Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
 
2021-04-21: Zmiana regulaminu

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Uprzejmie informujemy, że wszedł w życie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień regulaminu do wymogów przepisów prawa dotyczących Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.


Najważniejsza zmiana to wdrożenie funkcjonalności wysyłania sms-a do Klienta w przypadku dokonywania wypłaty gotówki lub płatności w punktach sprzedaży dokonanej na terenie Unii Europejskiej, w dowolnej walucie unijnej innej niż waluta  rachunku Klienta. Wiadomość SMS będzie wysłana na rachunek telefonu wskazany przez Klienta Banku.  Informacja zawarta w wiadomości dotyczyć będzie łącznych opłatach za przeliczenie waluty wyrażoną jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny. Powyższa wiadomość będzie wysłana dla każdej waluty unijnej raz w miesiącu, po dokonaniu  pierwszej transakcji w danej walucie. Informacja ta wysłana jest w odniesieniu do każdej karty wydanej do rachunku.

 

2021-04-16: Loteria Visa

Loteria Visa

Uprzejmie informujmy, że w dniu 14 kwietnia 2021 roku rozpoczęła się loteria organizowana przez Visa, w ramach której do wygrania są cenne nagrody:

• 7 x samochód Toyota C - HR Hybrid
• 14 x telewizorów Panasonic 50’
• 35 x smartphone’ów Samsung
• 700 x voucherów o wartości 100 zł na zakupy w sieci sklepów Lidl
• 1750 x voucherów o wartości 50 zł na AliExpress.

Loteria potrwa 7 tygodni – na końcu każdego z nich wylosowany zostanie zwycięzca samochodu.

Co zrobić, aby wziąć udział w Loterii?

Krok 1 - Wystarczy tylko jedna rejestracja karty Visa na visa.pl. Po jej zakończeniu każda płatność kartą, zegarkiem, telefonem czy online to nowa szansa na wygraną.
Krok 2 - Płać Visa! To proste, szybkie i bezpieczne. Im więcej transakcji dokonasz, tym większe masz szanse na zdobycie nagród. Dodatkowo transakcje w: Lidl i AliExpress to podwójna szansa na wygraną!  
Krok 3 - Graj o nagrody! Co tydzień do wygrania samochód Toyota oraz setki innych nagród.

Szczegółowe zasady loterii oraz regulamin znajdą Państwo po rozpoczęciu Loterii na www.visa.pl

Link do rejestracji: https://www.visa.pl/campaign/promocja-2021/#register

2021-04-12: Tarcza PFR 1.0 - Ważne Informacje

Tarcza Finansowa PFR 1.0 - Ważne Informacje.

W związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia procesu umorzeń w ramach Tarczy Finansowej 1.0. Polski Fundusz Rozwoju zaprasza na codzienne otwarte szkolenia online dla przedsiębiorców. Szkolenia dotyczyć będą zasad rozliczania i umarzania Tarczy Finansowej 1.0. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione informacje o złożeniu oświadczenia o rozliczeniu się z PFR, wyliczeniu kwoty zwrotu, warunkach jakie trzeba spełnić, aby subwencja została umorzona w 100% i inne ważne kwestie, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Zapisu na szkolenie należy dokonać na stronie PRF pod adresem:
https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr/

2021-03-25: Loteria organizowana przez VISA

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 kwietnia 2021 roku rozpocznie się loteria organizowana przez Visa, w ramach której do wygrania są cenne nagrody:

 • 7 x samochód Toyota C-HR Hybrid
 • 14 x telewizorów Panasonic 50’
 • 35 x smartphone’ów Samsung
 • 700 x voucherów o wartości 100 zł na zakupy w sieci sklepów Lidl
 • 1750 x voucherow o wartości 50 zł na AliExpress.

Loteria potrwa 7 tygodni – na końcu każdego z nich wylosowany zostanie zwycięzca samochodu.

Szczegółowe zasady loterii oraz regulamin znajdą Państwo po rozpoczęciu Loterii na www.visa.pl.

2021-03-25: Komunikat

Bank Spółdzielczy w Pawłowicach informuje, że w wyniku współpracy Komendy Głównej Policji, banków oraz FinCERT.pl - Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP w dniu 24.03.2021 opublikowany został wspólny komunikat ostrzegający przed próbami oszustw przy inwestowaniu w kryptowaluty oraz na rynku Forex.

Link do publikacji na stronie ZBP: https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Uwazaj-na-oszukancze-serwisy-internetowe,-ktore-oferuja-kryptowaluty-i-inwestycje-na-rynku-Forex.


Link do komunikatu na stronie Komedy Głównej Policji: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/200999,Uwaga-na-oszukancze-serwisy-internetowe-ktore-oferuja-kryptowaluty-i-inwestycje-.html

2021-03-08: Żegnamy Członka Rady Nadzorczej

Z głębokim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Pawła Spyra
wieloletniego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach.

Wyrazy głębokiego współczucia
najbliższej rodzinie zmarłego

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Pawłowicach