Lokaty


Środki pieniężne zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

WYSOKOŚĆ GWARANCJI

* do wysokości równowartości w złotych - 100 000 EURO – środki objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 100%.

Lokata Standard
LOKATA STANDARD

OPROCENTOWANIE

ZMIENNE

(w stosunku rocznym)

1 miesięczne 0,50%
3 miesięczne 1,10%
6 miesięczne 1,30%

 

Kapitalizacja po upływie zadeklarowanego okresu.


Lokata STANDARD jest lokatą odnawialną oprocentowaną według zmiennej stopy procentowej naliczonej w stosunku rocznym.

Za niedotrzymanie terminu zawartego w umowie i wycofanie wkładu Klient otrzymuje odsetki w wysokości połowy oprocentowania wkładów oszczędnościowych a’vista od zdeponowanego kapitału.