Zasady Ładu Korporacyjnego


OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PAWŁOWICACH
 O STOSOWANIU "
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO" WYDANYCH PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 "Zasad Ładu Korporacyjnego", Bank Spółdzielczy w Pawłowicach, zwany dalej "Bankiem", oświadcza, że wprowadza "Zasady Ładu Korporacyjnego" określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie "Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach", zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Tekst Zasad Ładu Korporacyjnego jest dostępny pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Zasady_ladu_korporacyjnego

Główne postanowienia "Zasad Ładu Korporacyjnego", które zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:

1) Zasada określona w § 8 ust. 4 "Zasad Ładu Korporacyjnego" - ułatwienia dla udziałowców:

W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli obowiązujący w Banku regulują przebieg i udział w Zebraniach Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Należy zwrócić uwagę, iż wprowadzenie tej zasady ma sens w spółkach publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast banki spółdzielcze cechują się z zasady lokalnością działania, w związku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwiązań.
2) Zasady określone w § 11 "Zasad Ładu Korporacyjnego" - transakcje z podmiotami powiązanymi.
Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 "Zasad Ładu Korporacyjnego" do Polityki.
3) Zasady określone w rozdziale 9 "Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta"  "Zasad Ładu Korporacyjnego".
Zasady określone w rozdziale 9 nie dotyczą Banku lub przepisy prawa nie dopuszczają ich stosowania. 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA BANKU ..... kliknij
POLITYKA INFORMACYJNA BANKU ..... kliknij

Informacja Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo Bankowe .... kliknij
Informacja o dokonaniu oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach .... kliknij
Informacja z zakresu adekwatności kapitałowej oraz pozostałych obszarów podlegających ogłaszaniu w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2018 roku .... kliknij