Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach

Informacja o sytuacji finansowej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach na dzień 31.12.2022 r.

Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2022 r. 

Lp Wyszczególnienie 31.12.2022 r. 31.12.2021 r. Dynamika 31.12.2022/31.12.2021
  1 2 3 4=2/3
1. Suma bilansowa 162 460 753,75 164 149 095,94 98,97
2.

Zobowiązania wobec sektora niefinansowego

102 091 219,52 104 485 624,56 97,71
3. Należności od sektora finansowego 64 810 829,09 62 947 147,47 102,96
4. Należności od sektora niefinansowego 41 815 279,05 41 751 388,85 100,15
5. Należności od sektora budżetowego 5 786 012,01 6 778 750,61 85,36
6. Dłużne papiery wartościowe 45 367 789,74 47 675 258,62 95,16
7. Wynik działalności  bankowej 7 046 410,38 3 344 437,86 210,69
8. Koszty działania Banku wraz z amortyzacją 3 803 279,07 2 801 088,57 135,78
9. Rożnica wartości rezerw i aktualizacji 796 941,86 136 019,16 585,90
10. Wynik finansowy netto 1 842 768,82 375 828,21 490,32
11. Fundusze  własne 10 988 639,86 10 579 833,25 103,86
12. ROE brutto 22,75 4,33 525,40
13. ROA brutto 1,54 0,28 550,00
14. Współczynnik wypłacalności
(wsk.minimalny 8%)
22,11 21,96 100,68

 

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała