Zasady Ładu Korporacyjnego

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PAWŁOWICACH
 O STOSOWANIU "
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO" WYDANYCH PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO


W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Pawłowicach, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego. Bank uchwalił także „Politykę zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach.”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.


Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Tekst Zasad Ładu Korporacyjnego jest dostępny pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego

Główne postanowienia "Zasad Ładu Korporacyjnego", które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:

 

 

1) Zasada określona w § 8 ust. 4 "Zasad Ładu Korporacyjnego" - ułatwienia dla udziałowców:

W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz poszczególne regulaminy funkcjonowania organów statutowych obowiązujące w Banku regulują przebieg i udział w pracach organu stanowiącego w sposób kompleksowy. Dotychczas Bank Spółdzielczy w Pawłowicach nie stosował takiej formy udziału w pracach organów statutowych ze względu na ograniczony dostęp członków Banku do elektronicznych urządzeń komunikacji oraz ze względu na niewielki obszar działania.
W trosce o zdrowie i życie członków, ze względu na stan epidemiologiczny w kraju, Bank wprowadzi możliwość zdalnego udziału członków Banku w pracach jego organów statutowych. Zdalny tryb pracy organów statutowych będzie stosowany tylko w trybie nadzwyczajnym. O przyjęciu tego trybu będzie decydować Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku.

 

2) Zasady określone w § 11 "Zasad Ładu Korporacyjnego" - transakcje z podmiotami powiązanymi.
Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 "Zasad Ładu Korporacyjnego" do Polityki.
3) Zasady określone w rozdziale 9 "Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta"  "Zasad Ładu Korporacyjnego".
W związku z tym, że Bank nie wykonuje działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, tj. Bank nie realizuje transakcji finansowych na zlecenie i ryzyko klienta – Bank Spółdzielczy w Pawłowicach nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.
 

 

 

 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA BANKU ..... kliknij
POLITYKA INFORMACYJNA BANKU ..... kliknij

Informacja o dokonaniu oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach .... kliknij
Informacja z zakresu adekwatności kapitałowej oraz pozostałych obszarów podlegających ogłaszaniu w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2022 roku .... kliknij
Oświadczenie Zarządu do Informacji z zakresu adekwatności kapitałowej oraz pozostałych obszarów podlegających ogłaszaniu w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach wg stanu na dzień 31.12.2022 roku...kliknij
Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała