RODO

I. INFORMACJA O RZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PAWŁOWICACH.

1. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO stanowi podstawowy akt prawny na płaszczyźnie ochrony danych. Reguluje m.in. obowiązki administratorów przetwarzających dane osób fizycznych oraz prawa tych osób w związku z przetwarzaniem danych przez administratorów.

2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?

Bank przetwarza Państwa dane, w różnych celach, sprecyzowanych w pkt 6 poniżej.

Głównym powodem przetwarzania danych jest prowadzenie działalności bankowej oraz powiązanej z nią działalności marketingowo-informacyjnej.

Dla przykładu można wskazać, że Bank potrzebuje przetwarzać określona dane, aby zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego (np. prowadzenia rachunku bankowego).

3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych.

Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi, które mają charakter dobrowolny i mogą zostać w każdym czasie wycofane.

4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Pawłowicach z siedzibą w Pawłowicach (43-250) przy ul. Zjednoczenia 62B.

W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z  Bankiem listownie (przesyłki prosimy kierować na adres siedziby), osobiście w centrali lub punktach kasowych, telefonicznie – dzwoniąc pod numer: 32 4721 924, pocztą elektroniczną – pisząc na adres: sekretariat@bspawlowice.pl lub kontaktując się z Inspektorem ochrony danych.

5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach jest Jerzy Josse, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres: incydenty@bspawlowice.pl, telefonicznie: 32 4721 924 lub pisemnie na adres naszej siedziby: Bank Spółdzielczy w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 62b, 43-250 Pawłowice.

6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:

 1. w celu zawarcia i realizacji  umowy o produkt bankowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową w tym czynności poprzedzających jej zawarcie (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 2. w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 2187, z późn.zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 3. w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 4. w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe  zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Euro – Fatca] (Dz.U. z 2017 r. poz. 648), gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 5. w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 2038, z późn. zm. ) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 6. w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstaw art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. w celach analitycznych doboru usług do potrzeb Klientów Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 10. w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Kredytobiorcy z produktów i usług,  gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 11. w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora, w tym przekazywania informacji handlowych i innych informacji o charakterze marketingowym oraz dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); Udzielona zgoda jest dobrowolna i może być przez Panią/Pana w każdym czasie cofnięta.
 12. w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora  i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 13. w celu realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym. (podstawa art.6 ust.1 lit. c i lit.e RODO);
 14. w celu wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?

W celach związanych z działalnością marketingowo-informacyjną Bank przetwarza podstawowe dane identyfikacyjne, w takim zakresie w jakim Państwo postanowili je przekazać (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu). 

W celach związanych z działalnością bankową Bank przetwarza dane:

 1. związane z identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
 2. dane transakcyjne,
 3. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 4. dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
 5. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
 6. dane audiowizualne (nagrywane rozmowy dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).

Jeśli poszukują Państwo informacji o zakresie przetwarzanych danych przez Bank za pośrednictwem plików cookies, znajdą je Państwo w Polityce Plików Cookies pod linkiem: https://cookie.bls.pl/ 

8. Kto jest odbiorcą moich danych?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z Grupy Banku BPS, partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje, łącząc produkty lub usługi, m. in. w szczególności BPS, SOZ z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, Bankom Spółdzielczym zrzeszonym w BPS, Agencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 33.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 77A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, Biuro Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor, z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 77A, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone, w celu wykonywania czynności bankowych.

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp zakłady ubezpieczeń, z którymi współpracuje Administrator, a także podwykonawcy Administratora, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.

9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?

W przypadku udzielenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych przez Administratora w celu reklamy swoich produktów lub usług, a w tym do profilowania, Pani/Pana dane Administrator będzie przetwarzał do chwili cofnięcia przez Panią/Pana udzielonej zgody.

Dane przetwarzane przez Administratora w celach marketingu bezpośredniego przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu.

Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia Umowy lub wykonania na rzecz Pani/Pana innych czynności bankowym będą przetwarzane przez Administratora:

 1. dla celów wykonywania czynności bankowych, – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
 2. dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
 3. dla celów statystycznych i analiz – przez okres  trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.

11. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Oprócz powyższego mogą Państwo w każdym czasie wycofać zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub też złożyć sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, którego Bank dokonuje realizując swój prawnie uzasadniony interes. Skorzystać z tych uprawnień mogą Państwo w dowolnej formie, kontaktując się Bankiem drogą mailową, telefoniczną lub listowną. Mogą też Państwo skorzystać z wniosku, którego wzór udostępniony jest na końcu niniejszej informacji.

12. Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu: https://uodo.gov.pl/

13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże stanowi podstawowy warunek zawarcia i realizacji umowy lub innych czynności bankowych.

Dobrowolne jest w szczególności podanie przez Państwa danych w celach marketingowych (przesyłania przez Bank reklam swoich produktów lub usług drogą elektroniczną, telefoniczną lub pocztą tradycyjną). Przypominamy, że zgoda na przetwarzanie danych, udzielona Bankowi w celach marketingowych, może być przez Państwa w każdym czasie wycofana.

14. Skąd Bank ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych mogą być wnioski lub umowy zawarte z Bankiem.

Bank pozyska także Państwa dane w przypadku, w którym zdecydują się Państwo skontaktować z Bankiem, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej Banku.

Bank może pozyskać Państwa dane od partnerów Banku, jeśli udzielili Państwo wcześniej zgody na przekazanie nam danych przez partnera.

15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej, a także wykonywania Umowy, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

II. ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient indywidualny i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna) Banku jest uprawniony do złożenia wniosku
w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z RODO, a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili.

Bank rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:

 1. bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące;  w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 3. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 4. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku: www.bspawlowice.pl, w dedykowanej zakładce o Banku/RODO lub w placówkach sprzedażowych Banku. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 5. Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej placówce sprzedażowej Banku.
 6. Placówka sprzedażowa Banku realizuje wniosek Klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji Klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych).
 7. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania Klienta.
 8. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.
 9. W imieniu Banku Inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 10. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie pierwszego wniosku. Jeżeli częstotliwość wniosków Klienta jest większa, niż jeden wniosek w ciągu trzech miesięcy, Bank może pobrać opłatę, równą kosztom administracyjnym związanym z udzieleniem odpowiedzi.
 11. W przypadku, gdy Klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw Klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw Klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez Klienta. Odpowiedź na wniosek Klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.
 12. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 13. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem placówki sprzedażowej lub  Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: incydenty@bspawlowice.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Pobierz:

Wniosek realizacji praw Klienta zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO) - pobierz

Klauzula Informacyjna Biura Informacji Kredytowej - pobierz

 

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała