ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

Na podstawie § 37 Statutu Banku, Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach zaprasza Członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich, które zwołuje w następujących terminach:

  1. W dniu 22 marca 2023 r. (środa), na godz. 15.30, w lokalu Punktu Kasowego w Pielgrzymowicach - dla członków Banku z sołectwa Golasowice, Jarząbkowie i Pielgrzymowice.
  2. W dniu 23 marca 2023 r. (czwartek), na godz. 15.30, w Sali OSP w Warszowicach – dla członków Banku z sołectwa Warszowice i Krzyżowice.
  3. W dniu 24 marca 2023 r. (piątek), na godz. 15.30, w Centrali Banku w Pawłowicach - dla członków Banku z sołectwa Pawłowice, Pniówek i spoza Gminy Pawłowice.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za rok 2022, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków i postulatów z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
  4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
  5. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz kierunków dalszej działalności.
  6. Dyskusja, wnioski i postulaty w sprawach Banku i jego Członków.
  7.  Zakończenie.

Grupa Członkowska ma zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na  jej Zebraniu.

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała