ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

Na podstawie § 37 Statutu Banku, mając na uwadze ustalenia  Rady Nadzorczej  podjęte Uchwałą nr 6/3/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r., Zarząd Banku podejmuje uchwałę nr 1/27/2024, którą zwołuje Zebrania Grup Członkowskich : 

 1. W dniu 3 czerwca 2024r. (poniedziałek), na godz. 15:00, w Centrali Banku w Pawłowicach - dla członków Banku z sołectwa Golasowice, Jarząbkowice i Pielgrzymowice.
 2. W dniu 3 czerwca 2024r. (poniedziałek), na godz. 16:00, w Centrali Banku w Pawłowicach - dla członków Banku z sołectwa Warszowice i Krzyżowice.
 3. W dniu 4 czerwca 2024r. (wtorek), na godz. 16:00, w Centrali Banku w Pawłowicach - dla członków Banku z sołectwa Pawłowice, Pniówek i spoza Gminy Pawłowice.

Planowany porządek obrad :

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego za rok 2023, z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków i postulatów  z  poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.  
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
 5. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania.
 6. Przedstawicieli oraz kierunków dalszej działalności.
 7. Dyskusja, wnioski i postulaty w sprawach Banku i jego Członków.
 8. Zakończenie.

Grupa Członkowska ma zdolność do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków na jej Zebraniu.

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała