OPROCENTOWANIE

Aktualna stawka WIBOR 3 M stosowana przez Bank Spółdzielczy w Pawłowicach
w okresie 01.10.2022 r. – 31.12.2022 r. wynosi 7,16%.

Aktualna stopa redyskonta weksli  wynosi 6,80% w stsosunku rocznym.

Aktualna stopa referencyjna wynosi 6,75% w stsosunku rocznym.

 

Stawka oprocentowania kredytów przeterminowanych:

- dla kredytów udzielonych do dnia 31.12.2015 r. – czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP tj. 29,00% w stosunku rocznym,

- dla kredytów udzielonych od dnia 01.01.2016 r.  – dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym, tj. 24,50% w stosunku rocznym.

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała