Weryfikacja nr PESEL

Od 01 czerwca 2024 roku wszystkie instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzania rejestru PESEL.

Procedura ta będzie wykonywana przed:
1) zawarciem umowy:
a) rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
b) o świadczenie usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, jeżeli przewidziano w jej treści możliwość zawarcia umowy kredytu lub pożyczki,
c) kredytu,
d) pożyczki,
2) zmianą umowy, o której mowa w pkt 1 lit. c–d, w wyniku której następuje zwiększenie zadłużenia;
3) dokonaniem w placówce przez posiadacza rachunku bankowego, będącego konsumentem, wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich placówkach danego podmiotu przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.


W przypadku zastrzeżonego nr PESEL:
- Bank odmówi zawarcia umowy,
- Bank odmówi zrealizowania dyspozycji wypłaty gotówki, gdy suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich placówkach przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie to kwota 12 726 PLN).

Ograniczenie dotyczy sumy wypłat z wszystkich posiadanych kont, w jednym dniu, we wszystkich placówkach. W wyżej wymienionym przypadku wypłata gotówki z rachunku będzie możliwa po upływie 12 godzin od cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

Zastrzeżenia numeru PESEL lub jego cofnięcia można dokonać:
- na stronie www.gov.pl,
- w aplikacji mObywatel,
- w Urzędzie Gminy. 

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała