Zebranie Przedstawicieli Banku

Zawiadamiamy, że Zarząd Banku Spółdzielczego w Pawłowicach, na podstawie § 22 Statutu,

zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 25 czerwca 2024 r., na godz. 13.00,

w lokalu „KONICZYNKA” w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 16 b.

 

Informujemy, że zgodnie z zapisami § 24 Statutu Banku, w przypadku nieodpowiedniej liczby obecnych Przedstawicieli w pierwszym terminie , drugie Zebranie odbędzie się po upływie 15 min. od terminu rozpoczęcia pierwszego tj. o godz. 13.15, które będzie mogło podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie, wybór prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 2. Wybory Komisji:
  • Mandatowo - skrutacyjnej i ds. odpowiedniości,

  • Wnioskowej.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Odczytanie protokołu Komisji mandatowo - skrutacyjnej i ds. odpowiedniości w sprawie prawomocności uchwał niniejszego ZP.
 5. Omówienie i uchwalenie Procedury dokonywania oceny odpowiedniości i niezależności Kandydatów/Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pawłowicach.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2023 r. oraz z wykonania uchwał, wniosków z poprzedniego ZP i Zebrań Grup Członkowskich. Przedstawienie bilansu oraz wyniku finansowego Banku za 2023 rok, opinii biegłego rewidenta oraz propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r. a także przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej na 2024 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023r., w tym informacja:
  • z oceny działania Zarządu Banku,
  • w zakresie dokonanej oceny polityki wynagradzania za 2023 r.,
  • o ocenie systemu kontroli wewnętrznej za 2023 r.,
  • z oceny Zasad Ładu Korporacyjnego,
  • na temat dokonanej oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej.
 8. Przedstawienie wystąpienia polustracyjnego i podjęcie uchwały o jego rozpatrzeniu.
 9. Sprawozdanie Komisji z wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz  Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 10. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomicznej Banku.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 r.,
  • zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r.,
  • udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium,
  • podziału nadwyżki bilansowej za 2023 r.,
  • wyboru delegatów na zjazdy Związku Rewizyjnego,
  • uchwalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 12. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Banku i ich uchwalenie.
 13. Sprawozdanie Komisji wnioskowej w sprawie przyjęcia wniosków i zamierzeń oraz ich uchwalenie.
 14. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego

w Pawłowicach

 

Informujemy, że w siedzibie Banku wyłożone są do wglądu:

 1. Roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym  sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem.
 2. Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli.
 4. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

Pawłowice, dnia 3 czerwca 2024 r.

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała