Zebranie Przedstawicieli Banku

Zarząd Banku  Spółdzielczego w Pawłowicach, zawiadamia, że na podstawie § 22  Statutu,

zwołuje Zebranie Przedstawicieli Banku w dniu 26 kwietnia 2023 r., na godz. 13.00,  

w lokalu „KONICZYNKA” w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 16 b.

                     

Informujemy, że zgodnie z zapisami § 24 Statutu Banku, w przypadku nieodpowiedniej liczby obecnych Przedstawicieli w pierwszym terminie, drugie Zebranie odbędzie się po upływie 15 min. od terminu rozpoczęcia pierwszego tj. o godz. 13.15, które będzie mogło podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę  obecnych członków.

 

Proponowany porządek obrad:

           

 1. Otwarcie, wybór prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
 2. Wybory Komisji:

-    Skrutacyjnej,

      -    Wnioskowej.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 2. Odczytanie protokołu  Komisji Skrutacyjnej w sprawie prawomocności uchwał niniejszego ZP i oceny odpowiedniości członków RN.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2022 r. oraz z wykonania uchwał, wniosków z poprzedniego ZP i Zebrań Grup Członkowskich. Przedstawienie bilansu oraz wyniku finansowego Banku za 2022 rok, opinii biegłego rewidenta oraz propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r., a także przedstawienie  kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej na 2023 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 r., w tym informacja w zakresie  dokonanej oceny: systemu kontroli wewnętrznej, pracy i odpowiedniości członków Zarządu, realizacji polityki wynagradzania, stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, a także przedstawienie informacji z weryfikacji Regulaminu działania RN.
 5. Dyskusja dotycząca sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sytuacji ekonomicznej Banku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.,
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2022 r.
 • zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r.,
 • udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2022 r.,
 • uchwalenie  Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 1. Sprawozdanie Komisji wnioskowej w sprawie przyjęcia wniosków  i zamierzeń oraz  ich uchwalenie.  
 2. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Informujemy, że w siedzibie Banku wyłożone są do wglądu:

 1. Roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta wraz z raportem.
 2. Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Projekty uchwał, jakie mają być podjęte na tym Zebraniu Przedstawicieli.
 4. Protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

                                                                                                                           

Pawłowice, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Pozycjonowanie stron WWW Bielsko-Biała